UNIXソケットバッファサイズ


sk->sk_sndbufに送信バッファサイズ、sk->sk_rcvbufに受信バッファサイズが設定され、unixソケットではDGRAMだとsk_sndbufサイズ以下のデータしか送信できません。STREAMではsk_sndbufサイズ以上のデータは、sk_sndbufサイズ毎に繰り返し送信されます。(ただし送信したデータがアクセスされないとウエイトします。)なお、UNIXソケットでは、受信バッファサイズにかかる実装はされていません。

/proc/sys/net/coreコールバック。
static struct ctl_table net_core_table[] = {
#ifdef CONFIG_NET
    {
        .procname    = "wmem_max",
        .data      = &sysctl_wmem_max,
        .maxlen     = sizeof(int),
        .mode      = 0644,
        .proc_handler  = proc_dointvec
    },
    {
        .procname    = "rmem_max",
        .data      = &sysctl_rmem_max,
        .maxlen     = sizeof(int),
        .mode      = 0644,
        .proc_handler  = proc_dointvec
    },
    {
        .procname    = "wmem_default",
        .data      = &sysctl_wmem_default,
        .maxlen     = sizeof(int),
        .mode      = 0644,
        .proc_handler  = proc_dointvec
    },
    {
        .procname    = "rmem_default",
        .data      = &sysctl_rmem_default,
        .maxlen     = sizeof(int),
        .mode      = 0644,
        .proc_handler  = proc_dointvec
    },
 :
};
初期送信受信バッファサイズはsysctl_wmem_default/sysctl_rmem_defaultで、サイズは設定値の2倍とし、送信範囲:SOCK_MIN_SNDBUF〜sysctl_wmem_max/受信範囲:SOCK_MIN_RCVBUF〜sysctl_rmem_maxtonとなります。
#define _SK_MEM_PACKETS     256
#define _SK_MEM_OVERHEAD    SKB_TRUESIZE(256)
#define SK_WMEM_MAX       (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
#define SK_RMEM_MAX       (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)

#define SOCK_MIN_SNDBUF 2048
#define SOCK_MIN_RCVBUF (2048 + sizeof(struct sk_buff))

__u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
__u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
__u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
__u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;

void __init sk_init(void)
{
    if (totalram_pages <= 4096) {
        sysctl_wmem_max = 32767;
        sysctl_rmem_max = 32767;
        sysctl_wmem_default = 32767;
        sysctl_rmem_default = 32767;
    } else if (totalram_pages >= 131072) {
        sysctl_wmem_max = 131071;
        sysctl_rmem_max = 131071;
    }
}

void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
{
    skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
    skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
    skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
#ifdef CONFIG_NET_DMA
    skb_queue_head_init(&sk->sk_async_wait_queue);
#endif

    sk->sk_send_head    =    NULL;

    init_timer(&sk->sk_timer);

    sk->sk_allocation    =    GFP_KERNEL;
    sk->sk_rcvbuf      =    sysctl_rmem_default;
    sk->sk_sndbuf      =    sysctl_wmem_default;
    sk->sk_state      =    TCP_CLOSE;
    sk_set_socket(sk, sock);

    sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);

    if (sock) {
        sk->sk_type   =    sock->type;
        sk->sk_wq    =    sock->wq;
        sock->sk    =    sk;
    } else
        sk->sk_wq    =    NULL;

    spin_lock_init(&sk->sk_dst_lock);
    rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
    lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
            af_callback_keys + sk->sk_family,
            af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);

    sk->sk_state_change   =    sock_def_wakeup;
    sk->sk_data_ready    =    sock_def_readable;
    sk->sk_write_space   =    sock_def_write_space;
    sk->sk_error_report   =    sock_def_error_report;
    sk->sk_destruct     =    sock_def_destruct;

    sk->sk_sndmsg_page   =    NULL;
    sk->sk_sndmsg_off    =    0;

    sk->sk_peer_pid     =    NULL;
    sk->sk_peer_cred    =    NULL;
    sk->sk_write_pending  =    0;
    sk->sk_rcvlowat     =    1;
    sk->sk_rcvtimeo     =    MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
    sk->sk_sndtimeo     =    MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;

    sk->sk_stamp = ktime_set(-1L, 0);

    smp_wmb();
    atomic_set(&sk->sk_refcnt, 1);
    atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
}
level=SOL_SOCKETなら、ジェネリックなsocketの属性値とするsock_setsockopt()で、そうでないならソケットコールバック.setsockoptによる実装となります。UNIXソケットは.setsockoptは実装されておらずエラーとなります。
#define SOL_SOCKET   1

SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
        char __user *, optval, int, optlen)
{
    int err, fput_needed;
    struct socket *sock;

    if (optlen < 0)
        return -EINVAL;

    sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
    if (sock != NULL) {
        err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
        if (err)
            goto out_put;

        if (level == SOL_SOCKET)
            err =
              sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
                      optlen);
        else
            err =
              sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
                         optlen);
out_put:
        fput_light(sock->file, fput_needed);
    }
    return err;
}

int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
          char __user *optval, unsigned int optlen)
{
    struct sock *sk = sock->sk;
    int val;
    int valbool;
    struct linger ling;
    int ret = 0;

    if (optname == SO_BINDTODEVICE)
        return sock_bindtodevice(sk, optval, optlen);

    if (optlen < sizeof(int))
        return -EINVAL;

    if (get_user(val, (int __user *)optval))
        return -EFAULT;

    valbool = val ? 1 : 0;

    lock_sock(sk);

    switch (optname) {
    case SO_DEBUG:
        if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
            ret = -EACCES;
        else
            sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
        break;
    case SO_REUSEADDR:
        sk->sk_reuse = valbool;
        break;
    case SO_TYPE:
    case SO_PROTOCOL:
    case SO_DOMAIN:
    case SO_ERROR:
        ret = -ENOPROTOOPT;
        break;
    case SO_DONTROUTE:
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
        break;
    case SO_BROADCAST:
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
        break;
    case SO_SNDBUF:
        if (val > sysctl_wmem_max)
            val = sysctl_wmem_max;
set_sndbuf:
        sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
        if ((val * 2) < SOCK_MIN_SNDBUF)
            sk->sk_sndbuf = SOCK_MIN_SNDBUF;
        else
            sk->sk_sndbuf = val * 2;
        sk->sk_write_space(sk);
        break;
    case SO_SNDBUFFORCE:
        if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
            ret = -EPERM;
            break;
        }
        goto set_sndbuf;
    case SO_RCVBUF:
        if (val > sysctl_rmem_max)
            val = sysctl_rmem_max;
set_rcvbuf:
        sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
        if ((val * 2) < SOCK_MIN_RCVBUF)
            sk->sk_rcvbuf = SOCK_MIN_RCVBUF;
        else
            sk->sk_rcvbuf = val * 2;
        break;
    case SO_RCVBUFFORCE:
        if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
            ret = -EPERM;
            break;
        }
        goto set_rcvbuf;
    case SO_KEEPALIVE:
#ifdef CONFIG_INET
        if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP)
            tcp_set_keepalive(sk, valbool);
#endif
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
        break;
    case SO_OOBINLINE:
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
        break;
    case SO_NO_CHECK:
        sk->sk_no_check = valbool;
        break;
    case SO_PRIORITY:
        if ((val >= 0 && val <= 6) || capable(CAP_NET_ADMIN))
            sk->sk_priority = val;
        else
            ret = -EPERM;
        break;
    case SO_LINGER:
        if (optlen < sizeof(ling)) {
            ret = -EINVAL; /* 1003.1g */
            break;
        }
        if (copy_from_user(&ling, optval, sizeof(ling))) {
            ret = -EFAULT;
            break;
        }
        if (!ling.l_onoff)
            sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
        else {
#if (BITS_PER_LONG == 32)
            if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
                sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
            else
#endif
                sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
            sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
        }
        break;
    case SO_BSDCOMPAT:
        sock_warn_obsolete_bsdism("setsockopt");
        break;
    case SO_PASSCRED:
        if (valbool)
            set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
        else
            clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
        break;
    case SO_TIMESTAMP:
    case SO_TIMESTAMPNS:
        if (valbool) {
            if (optname == SO_TIMESTAMP)
                sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
            else
                sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
            sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
            sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
        } else {
            sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
            sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
        }
        break;
    case SO_TIMESTAMPING:
        if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK) {
            ret = -EINVAL;
            break;
        }
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE,
                 val & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE);
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE,
                 val & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE);
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE,
                 val & SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE);
        if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
            sock_enable_timestamp(sk,
                       SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
        else
            sock_disable_timestamp(sk,
                       (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE,
                 val & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE);
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE,
                 val & SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE);
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE,
                 val & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE);
        break;
    case SO_RCVLOWAT:
        if (val < 0)
            val = INT_MAX;
        sk->sk_rcvlowat = val ? : 1;
        break;
    case SO_RCVTIMEO:
        ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval, optlen);
        break;
    case SO_SNDTIMEO:
        ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval, optlen);
        break;
    case SO_ATTACH_FILTER:
        ret = -EINVAL;
        if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
            struct sock_fprog fprog;

            ret = -EFAULT;
            if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
                break;

            ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
        }
        break;
    case SO_DETACH_FILTER:
        ret = sk_detach_filter(sk);
        break;
    case SO_PASSSEC:
        if (valbool)
            set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
        else
            clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
        break;
    case SO_MARK:
        if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
            ret = -EPERM;
        else
            sk->sk_mark = val;
        break;
    case SO_RXQ_OVFL:
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
        break;
    case SO_WIFI_STATUS:
        sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
        break;
    default:
        ret = -ENOPROTOOPT;
        break;
    }
    release_sock(sk);
    return ret;
}
検証サンプル
[root@localhost c]# cat socketsize.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

void  set_buffsize(int sockfd, int optname, int buff_size);
void main() {

    int  s_socket, d_socket;
    int val[2];
    int len = sizeof(sizeof(int));

    s_socket = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
    d_socket = socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);

    len = sizeof(sizeof(int));
    getsockopt(d_socket, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &val[0], &len);
    len = sizeof(sizeof(int));
    getsockopt(d_socket, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &val[1], &len);

    printf("DGRAM INIT\n");
    printf(" rcvbuf:%6d\n",val[0]);
    printf(" sndbuf:%6d\n",val[1]);

    len = sizeof(sizeof(int));
    getsockopt(s_socket, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &val[0], &len);
    len = sizeof(sizeof(int));
    getsockopt(s_socket, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &val[1], &len);
    printf("STREAM INIT\n");
    printf(" rcvbuf:%6d\n",val[0]);
    printf(" sndbuf:%6d\n",val[1]);

    printf("DGRAM UPDATE\n");
    set_buffsize(d_socket, SO_RCVBUF, 0);
    set_buffsize(d_socket, SO_SNDBUF, 0);
    set_buffsize(d_socket, SO_RCVBUF, 3000);
    set_buffsize(d_socket, SO_SNDBUF, 3000);
    set_buffsize(d_socket, SO_RCVBUF, 163840);
    set_buffsize(d_socket, SO_SNDBUF, 163840)
    set_buffsize(d_socket, SO_RCVBUF, 200000);
    set_buffsize(d_socket, SO_SNDBUF, 200000);

    printf("STREAM UPDATE\n");
    set_buffsize(s_socket, SO_RCVBUF, 0);
    set_buffsize(s_socket, SO_SNDBUF, 0);
    set_buffsize(s_socket, SO_RCVBUF, 3000);
    set_buffsize(s_socket, SO_SNDBUF, 3000);
    set_buffsize(s_socket, SO_RCVBUF, 163840);
    set_buffsize(s_socket, SO_SNDBUF, 163840);
    set_buffsize(s_socket, SO_RCVBUF, 200000);
    set_buffsize(s_socket, SO_SNDBUF, 200000);

    close(s_socket);
    close(d_socket);
}

void  set_buffsize(int socket, int optname, int buf_size)
{
    int   val;
    int len = sizeof(sizeof(int));
    char  *name;

    val = buf_size;
    setsockopt(socket, SOL_SOCKET, optname, (char *)&val, len);
    getsockopt(socket, SOL_SOCKET, optname, &val, &len);
    name = (optname == SO_RCVBUF)? "rcvbuf": "sndbuf";
    printf(" %s:%6d by(%6d)\n",name, val, buf_size);
}
検証結果
[root@localhost c]# cat /proc/sys/net/core/wmem_max
163840
[root@localhost c]# cat /proc/sys/net/core/rmem_max
163840
[root@localhost c]# cat /proc/sys/net/core/wmem_default
163840
[root@localhost c]# cat /proc/sys/net/core/rmem_default
163840

[root@localhost c]# ./socketsize.o
DGRAM INIT
 rcvbuf:163840
 sndbuf:163840
STREAM INIT
 rcvbuf:163840
 sndbuf:163840
DGRAM UPDATE
 rcvbuf: 2240 by(   0)
 sndbuf: 2048 by(   0)
 rcvbuf: 6000 by( 3000)
 sndbuf: 6000 by( 3000)
 rcvbuf:327680 by(163840)
 sndbuf:327680 by(163840)
 rcvbuf:327680 by(200000)
 sndbuf:327680 by(200000)
STREAM UPDATE
 rcvbuf: 2240 by(   0)
 sndbuf: 2048 by(   0)
 rcvbuf: 6000 by( 3000)
 sndbuf: 6000 by( 3000)
 rcvbuf:327680 by(163840)
 sndbuf:327680 by(163840)
 rcvbuf:327680 by(200000)
 sndbuf:327680 by(200000)


最終更新 2016/09/28 13:02:08 - north
(2016/09/28 13:02:08 作成)


検索

アクセス数
3598487
最近のコメント
コアダンプファイル - sakaia
list_head構造体 - yocto_no_yomikata
勧告ロックと強制ロック - wataash
LKMからのファイル出力 - 重松 宏昌
kprobe - ななし
ksetの実装 - スーパーコピー
カーネルスレッドとは - ノース
カーネルスレッドとは - nbyst
asmlinkageってなに? - ノース
asmlinkageってなに? - よろしく
Adsense
広告情報が設定されていません。